Saturday, December 17, 2005

मेतकूट भात

आज खूप वर्षांनी मेतकूट भात खाल्ला. चव विसरलोच होतो त्याची अगदी.

signing off,

No comments: